Bosom Buddy’s Yes I’m Adele

Bosom Buddy’s Yes I’m Adele

Sukutaulu * Pedigree    2 x SERT  &  3 x vara-sert

Bosom Buddy’s Yes I’m Adele

om. Anette Kivistö, Vihti